Alminnelige salgsbetingelser

Versjon 1.0

Kommunikasjonsbyrået Monduma AS driver et nettsted under navnet «Østerrike Spesialisten». Formålet med reiseguiden Østerrikespesialisten.no er å vekke reiselysten og gi deg inspirasjon ved presentere forskjellige reisemål, ulike aktiviteter samt tips for hyggelige og innholdsrike turer til Østerrike.

1. Avtalen

Avtalen mellom annonsøren og Monduma AS, består av opplysningene beskrevet nedenfor som regulerer kjøpet av produkter og tjenester (herunder blant annet opplysninger om produktenes og tjenestenes art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbestemmelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i disse salgsbetingelsene, eller opplysningene gitt Monduma AS av annonsøren i bestillingsløsningen på websiden østerrikespesialisten.no, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for Monduma AS, heretter kalt «Monduma»

Monduma AS
Blokkveien 6
1785 Halden

Epost: post@monduma.no
Tlf: 41 38 15 10

Foretaksnummer: NO 914763339 MVA

og den juridiske enhet som bestiller tjenesten hos Monduma refereres heretter som ”annonsøren”.

3. Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for begge parter når Monduma har mottatt en skriftlig ordrebekreftelse fra annonsøren.

4. Ordrebekreftelse

Når Monduma har mottatt annonsørens bestilling, skal Monduma uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til annonsøren. Det anbefales at annonsøren kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til type tjeneste og/eller produkt, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør annonsøren ta kontakt med Monduma så snart som mulig.

5. Produkter og tjenester

Monduma tilbyr bannerannonsering samt andre promoteringsløsninger på websiden østerrikespesialisten.no.

6. Avtaleperiode og oppsigelse

Alle tjenester er løpende og uten tidsbegrensning, med minimum avtaleperiode på 1 måned, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 14 dager hvor oppsigelsen må være mottatt av Monduma senest 14 dager før utløp av perioden / bindingstiden. Oppsigelser skal sendes skriftlig til Monduma enten per epost til post@monduma.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før annonsøren har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

7. Betaling og fakturering

I utgangspunktet vil alle bekreftede ordre belastes med en forhåndsbetaling av det aksepterte tilbudet. Annonseringen vil tidligst starte når innbetalingen er mottatt.

a) Periode annonsering
For oppdrag som involverer annonsering eller andre tjenester som skal leveres over en på forhånd angitt periode eller tjenester som løper inntil de sies opp, vil bli fakturert den 15. hver måned med forfall den siste dagen i måneden.

b) Betalingsbetingelser
Betaling skal skje til forfallsdato. Ved for sen betaling belastes 8,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 63,- pr. purring. 14 dager etter forfallsdato forbeholder Monduma retten til å stoppe alle annonsørens abonnementstjenester hos Monduma AS. Annonsøren vil bli varslet på e-post minimum 24 timer før stenging. Vi refunderer ikke motkrav eller redusert betaling for stengningsperioden. For gjenåpning av stengt tjeneste påløper ett gebyr pålydende kr. 200,-. Ved fortsatt manglende betaling vil saken bli oversendt vårt inkassoselskap. Stengt tjeneste kan derfor ikke anses som en oppsigelse fra oss! Dersom vi sier opp din tjeneste vil dette bli sendt til din/deres e-post.

8. Opphavsrett og eierskap

Annonsøren har full eierskap til annonser, som annonsøren har bestilt og betalt for i sin helhet. Inntil oppdraget er betalt i sin helhet forblir alle tjenester og produkter i Mondumas eie.

9. Angrerett og reklamasjon

For forbrukerforhold gjelder at tjenester som er levert elektronisk, påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at annonsøren gir avkall på angreretten. Annonsøren har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Annonsøren plikter å reklamere til Monduma innen rimelig tid etter at annonsøren har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Dette skal skje til Monduma, per epost post@monduma.no. Feil som avdekkes av annonsøren skal uten ugrunnet opphold varsles Monduma skriftlig. Overholder ikke annonsøren reklamasjons bestemmelsen i foregående punktum mister annonsøren retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Monduma.

10. Taushetsplikt

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

11. Force majeur

Er Monduma forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Monduma fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Halden byrett som verneting.
Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

13. Salvatorisk klausul

Dersom en eller flere klausuler i denne avtalen blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon på det nåværende tidspunkt eller blir det på ett senere tidspunkt, så påvirker det ikke lovligheten av de andre bestemmelsene. I slike tilfeller fylles den uvirksomme klausulen ut av partene slik at den blir så lik den uvirksomme bestemmelsen som mulig.

Denne versjonen av alminnelige salgsbetingelser avløser foregående versjoner og gjelder inntil videre fra: 01.01.2016